Barwy polskiej flagi narodowej

Jakie są barwy polskiej flagi narodowej? Przed 11 listopada, Narodowym Dniem Niepodległości, eksperci z Zakładu Technologii Poligraficznych Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej wyjaśniają, jak się mierzy barwy.

W Zakładzie Technologii Poligraficznych Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, obok szerokiego spektrum zagadnień związanych z procesami drukowania, materiałami, nowymi technologiami, grafiką komputerową, komputerowym projektowaniem opakowań, przygotowaniem publikacji do drukowania, czy najnowocześniejszymi technologiami cyfrowymi, można dowiedzieć się też czym jest barwa i jak się ją mierzy.

Barwy Rzeczpospolitej Polskiej zdefiniowano w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2016 poz. 625) w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. W Art. 4 pkt. 1 tej ustawy podano, że barwami Rzeczpospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego. W załączniku 2. do tej ustawy zdefiniowano barwę w postaci współrzędnych trójchromatycznych wyrażonych w przestrzeni CIE Yxy oraz zdefiniowano dopuszczalną różnicę barwy ΔE*uv obliczoną w przestrzeniu CIE LUV. Dla barwy białej dopuszczalna odchyłka barwna wynosi 4 jednostki, a dla barwy czerwonej wartość tolerancji jest większa i wynosi 8 jednostek.

Obecnie najczęściej stosowaną przestrzenią barw służącą do definiowania barw ciał nieświecących jest przestrzeń CIE LAB, w której to współrzędna L* odpowiada za jasność barwy, natomiast współrzędne a*b* wpływają na metryczny kąt odcienia, potocznie zwany odcieniem barwy oraz metryczną chromę, potocznie nazywaną nasyceniem barwy. Stosując równania matematyczne można przeliczać wartości współrzędnych z jednej przestrzeni barw na odpowiadające im wartości w innej przestrzeni. Do pomiaru barwy służą urządzenia zwane spektrofotometrami, dzięki którym każdą barwę można opisać w postaci liczbowej.

Warto zaznaczyć, że w zależności od źródła oświetlenia, różne jest postrzeganie danej barwy. Inne będzie wrażenie barwy obserwowanej w świetle dziennym, inne w świetle domowym, jeszcze inne w typowym dla biur i supermarketów czy w świetle UV. Zjawisko różnego wrażenia obserwowanej barwy w zależności od źródła oświetlenia nosi nazwę metameryzmu.

 

Źródło: WIP PW, Marta Gajadhur