Projekt MOLCAR z finansowaniem w konkursie POLNOR CCS 2019

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW (a dokładnie - Instytut Techniki Cieplnej) jest liderem przedsięwzięcia MOLCAR, które zostało skierowane do finansowania w konkursie POLNOR CCS 2019 na polsko-norweskie projekty badawcze. Projekt otrzymał najwyższą ocenę. 

MOLCAR (Modular system based on MOLten CARbonate fuel cells with tailored composite membranes designed for specific flue gas compositions oriented into CCS integration with an industrial power plant) będzie polegał na opracowaniu modułowego systemu do separacji CO2 ze spalin pochodzenia energetycznego z wykorzystaniem technologii węglanowych ogniw paliwowych (MCFC).

Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Jarosław Milewski, prof. uczelni, z Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa.

Projekt będzie realizowany we współpracy z partnerami: SINTEF w Oslo oraz firmą Fuel Cell Poland sp. z o.o. z Puław.

Postępujące zmiany klimatyczne, w tym emisja CO2 z elektrowni zawodowych, są wyzwaniem dla szeroko pojętej energetyki - wymagana jest nie tylko wysoka efektywność procesu redukcji emisji, ale także jej możliwa bezinwazyjność w stosunku do technologii klasycznej. Opracowywana technologia z ogniwami paliwowymi MCFC będzie w stanie współpracować z różnymi źródłami spalin (jak elektrownie węglowe czy gazowe), a także, w razie potrzeby, przetwarzać wychwycony CO2 do postaci mogącej być bezpośrednio skierowaną do reaktora Sabatiera, czyli wytwarzać paliwo syntetyczne kierowane do sieci gazu ziemnego.

W przypadku wykorzystania wodoru wytworzonego ze źródeł odnawialnych, CO2 stanie się pośrednim magazynem energii elektrycznej do zastosowania na szeroką skalę, rozwiązując dwa kluczowe problemy: emisję CO2 i zagospodarowanie energii z niestabilnych źródeł odnawialnych przy jednoczesnym utrzymaniu elektrowni klasycznych (zarówno węglowych, jak i gazowych), które w takim układzie staną się ogniwem zamykającym obieg CO2 w środowisku naturalnym oraz ograniczą import paliw z zagranicy.

Istotnymi aspektami projektu są także wsparcie rozwoju młodych naukowców, wymiany międzynarodowej, a także współpracy między partnerami uczelnianymi i przemysłowymi.

Projekt potrwa trzy lata, a jego budżet wynosi ponad 6 mln zł.

Konkurs POLNOR CCS 2019 jest częścią programu „Badania stosowane” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Operatorem programu „Badania stosowane” jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W konkursie POLNOR CCS 2019 można było zgłaszać projekty z obszaru wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (w tym takie jak: pełna analiza łańcucha wartości, nauki społeczne związane z wdrażaniem CCS, pilotażowe instalacje do magazynowania CO2, nowa wiedza, która ułatwi składowanie CO2 na dużą skalę, rozwój rozwiązań wychwytywania CO2 zintegrowanych z procesami energetycznymi i przemysłowymi). 

Wyniki konkursu dostępne są TUTAJ>>

Źródło: BPiI PW