Wydział Elektryczny - od 95 lat w strukturach Politechniki Warszawskiej

W 2016 roku Wydział Elektryczny PW obchodził kolejny okrągły jubileusz. 95 lat temu rozpoczął niezależną, instytucjonalną działalność, jako jedna z najstarszych jednostek dydaktycznych i naukowych Politechniki Warszawskiej.

Dokładnie 14 czerwca 1921 roku wydzielono z Wydziału Budowy Maszyn i Elektrotechnicznego samodzielny fakultet, nazwany Elektrotechnicznym. Nauczanie dyscyplin związanych z szeroko rozumianą elektryką miało jednak miejsce już wcześniej. Od początku edukacji politechnicznej w Warszawie, na przełomie XIX i XX wieku, na ówczesnym Wydziale Mechanicznym wykładane były, wprawdzie po rosyjsku, takie dyscypliny jak: Urządzenia elektryczne i Maszyny elektryczne. Na zajęciach z fizyki prof. Wiktor Biernacki (1905 r.) objaśniał zagadnienia dotyczące fal elektromagnetycznych oraz „telegrafu bez drutu”. Matecznikiem elektryków w tych czasach był Gmach Fizyki i Elektrotechniki - taką bowiem nazwę nosił ten budynek. W jego murach studenci mogli zapoznać się z prawami rządzącymi przepływem prądu i podstawowymi urządzeniami elektrycznymi. Pierwszym dziekanem Wydziału został prof. Leon Staniewicz, który 15 października 1921 r. został wybrany rektorem Politechniki. Godność dziekana przejął wówczas prof. Mieczysław Pożaryski.

Rok akademicki 1924 dawny Wydział Elektrotechniczny rozpoczął już pod nazwą Wydziału Elektrycznego. W tym czasie liczył siedem katedr: Fizyki; Elektrotechniki Ogólnej; Elektrotechniki Teoretycznej; Miernictwa Elektrotechnicznego; Urządzeń Elektrycznych; Budowy Maszyn Elektrycznych oraz Katedrę Prądów Słabych.

Gmach Główny PW

Gmach Elektrotechniki

Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii Wydziału było wybudowanie własnego Gmachu Elektrotechniki, którego oficjalne otwarcie nastąpiło 7 grudnia 1934 r. W nowej siedzibie znalazły swoje miejsce zakłady: Miernictwa Elektrycznego i Wysokich Napięć, Radiotechniki oraz Teletechniki. Wydział otrzymał także nowoczesną halę do badań wysokonapięciowych oraz duże audytorium.

W latach wojny i okupacji hitlerowskiej działanie Uczelni i Wydziału w znacznym stopniu realizowane było metodą tajnego nauczania, organizowanego nawet w obozach jenieckich. Bezpośrednio po II wojnie światowej sytuacja Wydziału była tragiczna - zniszczony gmach, zdewastowane laboratoria, rozproszona kadra nauczająca. Mimo to pierwsze po wojnie posiedzenie Rady Wydziału odbyło się już 12 kwietnia 1945 r. Uroczyste otwarcie laboratoriów miało miejsce 2 marca 1946 r. Profesorowie Wydziału: Janusz Groszkowski, Jan Lech Jakubowski oraz Mieczysław Wolfke wygłosili wykład inauguracyjny pt.: Kierunki rozwojowe elektrotechniki i telekomunikacji w związku z odkryciem energii atomowej i radaru.

Gmach Mechaniki

Obecnie w skład Wydziału Elektrycznego wchodzą trzy instytuty: Instytut Elektroenergetyki,  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych oraz Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej. Ich pracownicy realizują dydaktykę i badania naukowe w pięciu gmachach: Gmachu Głównym PW, Gmachu Elektrotechniki, Gmachu Mechaniki, Budynku Starej Kotłowni i Budynku „Pod Kominem”.

Budynek Starej Kotłowni

Budynek "Pod Kominem"

Wydział prowadzi studia na kierunkach: Elektrotechnika (także w języku angielskim), Automatyka i Robotyka oraz Informatyka. Profesjonalna kadra nauczycieli akademickich oraz stale doskonalone, atrakcyjne programy nauczania odpowiadające na potrzeby rynku pracy, sprawiają, że studia na Wydziale Elektrycznym cieszą się niesłabnącą popularnością wśród młodzieży. Liczba kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne przewyższa corocznie liczbę przygotowanych miejsc. Na szczególną uwagę zasługuje fakt uzyskania uprawnień nadawania stopni naukowych doktora nauk technicznych w dyscyplinach Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka oraz Informatyka, a w wymienionych dwóch pierwszych - także doktora habilitowanego. 

Bardzo ważnym nurtem działalności Wydziału jest prowadzenie badań naukowych. Ich kierunki obejmują szeroki obszar zagadnień poznawczych i aplikacyjnych związanych z szeroko pojętą elektrotechniką. Część badań jest realizowana we współpracy z zagranicznymi ośrodkami uniwersyteckimi, a ich wyniki publikowane są w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, również prezentowane na konferencjach technicznych oraz naukowych. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w wyniku kompleksowej oceny jakości naukowej jednostki, przyznał Wydziałowi Elektrycznemu Politechniki Warszawskiej czołową kategorię naukową - A.

Powiązane materiały:

Jubileusz 95-lecia Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej
Profesor Władysław Latek i jego rok. Wspomnienie elektryka z PW

Źródło/zdjęcia: doc. dr inż. Wojciech Urbański, Prodziekan ds. studenckich Wydziału Elektrycznego PW