Adam Baryłka wiceprezesem Zarządu Głównego FSNT-NOT

Dr inż. arch. Adam Baryłka, prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych został wybrany 21 stycznia  br. na wiceprezesa Zarządu Głównego FSNT-NOT.

Wyboru, spośród sześciu kandydatów do tej funkcji, dokonali delegaci do Rady Krajowej FSNT-NOT, która obradowała w Warszawskim Domu Technika NOT. Adam Baryłka zastąpi w Zarządzie Głównym FSNT-NOT zmarłego we wrześniu ubr. prof. dr. inż. Józefa Suchego.

Adam Baryłka jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (2003 r.), Wydziału Inżynierii Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej (2005 r.) oraz Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania (2017 r.). Jest doktorem nauk technicznych, inżynierem budownictwa lądowego, magistrem inżynierem architektem.

Wykładowca akademicki prowadzi zajęcia na Wydziale Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej (infrastruktura logistyczna), prowadził zajęcia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT (budownictwo mieszkaniowe i użyteczności publicznej) oraz Wyższej Szkole Biznesu i Technik Komputerowych (planowanie przestrzenne). Jest także kierownikiem kilkunastu (15) prac dyplomowych z zakresu inżynierii lądowej.

Od 2017 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, które 21 stycznia br. zostało przyjęte w poczet członków zwyczajnych FSNT-NOT. W 2018 r. został wybrany na funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego SITPMB, a także, w tym samym roku, prezesa Oddziału Warszawskiego SIMP, gdzie wcześniej pełnił funkcję wiceprezesa ds. naukowych Oddziału.

Jest także przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej nr 614 do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją, powołanej przez Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki. Redaktor naczelny czasopism naukowo-technicznych: „Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”, „Biegły Sądowy” oraz członek Rady Naukowej i programowej czasopism naukowo-technicznych „Przegląd Techniczny”, „Budownictwo i Prawo”, „Aparatura Badawcza i Dydaktyczna”, „Modern engineerlng”, „Safety & Defense” oraz „Rzeczoznawca”.

Pełni również funkcję przewodniczącego Mazowieckiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Źródło i zdjęcie: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna