Biuletyn PW / Studenci Doktoranci Absolwenci / Stypendium dla wybitnych młodych naukowców - nabór wniosków

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców - nabór wniosków

Od 2 maja br. można składać wnioski o przyznanie stypendiów dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej - poinformowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nabór wniosków potrwa do 31 maja 2019 r.

Stypendium może otrzymać młody naukowiec wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Zgodnie z definicją „młodym naukowcem” jest osoba prowadząca działalność naukową, która jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora, albo posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat. Musi być zatrudniona w uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN, instytucie badawczym, Polskiej Akademii Umiejętności lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Osobami uprawnionymi do składania wniosków o stypendium są:

  • rektor, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego lub dyrektor instytutu międzynarodowego, w których prowadzona jest szkoła doktorska, w której młody naukowiec jest doktorantem,
  • osoba kierująca podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zatrudniającym młodego naukowca.

Stypendium jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 lata. Minister może przyznać maksymalnie 270 stypendiów dla młodych naukowców, z tego co najmniej 27 dla młodych naukowców będących doktorantami. Wnioski będą rozpatrywane do 30 listopada 2019 r., a stypendium zostanie przyznane osobom najwyżej ulokowanym na liście rankingowej. 

Wniosek o przyznanie stypendium należy utworzyć w systemie OSF, a następnie przesłać w formacie PDF na adres e-mail: Malgorzata.Jankowska@pw.edu.pl; Hubert.Wojno@pw.edu.pl oraz złożyć w wersji papierowej (wraz z podpisem kandydata do stypendium i parafą Kierownika jednostki organizacyjnej) do Zespołu ds. Nauki do dnia 24 maja 2019 roku (I termin).

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie znaczących osiągnięć w działalności naukowej oraz oświadczenie młodego naukowca potwierdzające, że informacje zawarte  w części C wniosku są zgodne ze stanem faktycznym, a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Pomoc przy wypełnianiu wniosku w systemie OSF można uzyskać w Zespole ds. Nauki,  tel.: (22) 234 5833, (22) 234 6446. 

W bieżącym roku Ministerstwo przewiduje również możliwość złożenia wniosków o przyznanie stypendiów w II terminie. W tej sytuacji wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać do Zespołu ds. Nauki do dnia 30 listopada 2019 r.             

Szczegółowe informacje na temat stypendiów MNiSW dla wybitnych młodych naukowców dostępne są na stronie internetowej: www.gov.pl

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW