Gaudeamus po raz pięćdziesiąty szósty w PW Filii w Płocku

Uczelnia ściśle współpracuje z otoczeniem gospodarczym/fot. PW Filia w Płocku

3 października 2022 r. odbyła się 56. Inauguracja Roku Akademickiego Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski odznaczył prof. Krzysztofa Zarembę, Rektora Politechniki Warszawskiej medalem Laude Probus.

Gośćmi uroczystości byli parlamentarzyści, prezesi, dyrektorzy i przedstawiciele instytucji, szkół i firm, z którymi Filia od lat współpracuje. 

W swoim wystąpieniu Pani Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku prof. Renata Walczak podkreśliła, że Politechnika Warszawska dba o najwyższą jakość nauczania, co potwierdzają pierwsze miejsca w rankingach kierunków studiów oraz opinie Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Politechnika Warszawska to najlepsza uczelnia techniczna i trzecia najlepsza uczelnia akademicka w Polsce a nasi naukowcy reprezentują światowy poziom naukowy.

Bardzo ważną rolę odgrywa współpraca ze szkołami średnimi Płocka i regionu, m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskich konkursów matematyczno-informatycznego, chemicznego i mechanicznego oraz poprzez propagowanie nauk ścisłych. Pani Prorektor wspomniała o pomocy ukraińskim studentom jak i gościom z Ukrainy, którzy dzięki wsparciu Urzędu Miasta Płocka, mogli znaleźć schronienie w naszym akademiku.

Prorektor PW Filii w Płocku podkreśliła, że uczelnia ściśle współpracuje z otoczeniem gospodarczym. Energetyka odnawialna, technologie wodorowe i informatyka przemysłowa to tylko niektóre z potrzebnych kompetencji zgłaszanych przez Radę Konsultacyjną. Członkostwo w konsorcjum ENHANCE, daje możliwość zdobywania kwalifikacji również na czołowych europejskich uczelniach partnerskich.

Z kolei Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztof Zaremba mówił o nowej strategii rozwoju Politechniki Warszawskiej, która przedstawia obraz naszej uczelni w roku 2030, opisując ją jako uznaną i rozpoznawalną techniczną uczelnię badawczą, będącą atrakcyjnym ośrodkiem naukowo-dydaktycznym w europejskiej przestrzeni badawczej, prowadzącą badania naukowe i kształcenie na światowym poziomie, uczestniczącą w kształtowaniu trendów rozwoju technologii, dostarczającą wiedzę i rozwiązania dla krajowego i światowego przemysłu. Uczelnię odpowiedzialną społecznie, uczestniczącą w poszukiwaniu rozwiązań związanych z globalnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi, tworzącą kompetentne, twórcze i odpowiedzialne społecznie kadry dla nauki i przemysłu przyszłości. Taką uczelnią Pan Rektor widzi za 8 lat.

Podczas inauguracji Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztof Zaremba został wyróżniony Medalem Laude Probus przez Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego za wieloletnie wspieranie Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, za tworzenie dobrych warunków do studiowania poprzez zaangażowanie w modernizację bazy naukowej i dydaktycznej oraz tworzenie nowych kierunków studiów dostosowanych do potrzeb Płocka i regionu.

Zdjęcie przedstawia Rektora PW z medalem „Laude Probus”

Prof. Krzysztof Zaremba, Rektor PW wyróżniony medalem „Laude Probus” przez Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego/ fot. PW Filia w Płocku

Podczas uroczystości głos zabrali: JE Biskup Mirosław Milewski, Posłowie RP: Anna Cicholska, Elżbieta Gapińska, Z-ca Prezydenta Miasta Płocka Roman Siemiątkowski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

W części uroczystości poprowadzonej przez zastępcę Dyrektor Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych dr Barbarę Felic immatrykulowani studenci złożyli ślubowanie, a następnie otrzymali dyplomy z rąk Rektora. O możliwościach nie tylko naukowego rozwoju w PW Filii w Płocku opowiedział przedstawiciel samorządu studentów i doktorantów w Filii, Jan Ulbrych. 

W trakcie uroczystości pracownikom i studentom Uczelni wręczone zostały wyróżnienia i nagrody, przyznane przez Rektora PW, Prezydenta Miasta Płocka, Starostę Powiatu Płockiego Ziemskiego, Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A., Prezesa Zarządu Basell Orlen Polyolefins, Prezesa Zarządu Orlen Laboratorium, Prezesa Zarządu CNH Industrial Polska, Przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Prezydent Miasta Płocka i prezesi płockich firm wyróżnili 21 absolwentów – autorów prac dyplomowych i ich promotorów. Rektor nagrodził 20 pracowników Filii za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne oraz 3 studentów za wyjątkowe zaangażowanie na rzecz Uczelni.

Pięciu studentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku za najlepsze wyniki w nauce otrzymało z rąk Prorektor prof. Renaty Walczak i Dyrektor Kolegium NEiS listy gratulacyjne.

Wykład inauguracyjny Energetyka wobec współczesnych zagrożeń, wyzwań i szans wygłosił prof. dr hab. inż. Jarosław Milewski z Instytutu Techniki Cieplnej - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Źródło: PW Filia w Płocku