Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspiera modernizację budynków PW

PW konsekwentnie realizuje program rozwojowy oraz modernizacyjny posiadanych budynków. Niektóre z gmachów wymagają kompleksowych inwestycji. Często nie byłyby one możliwe bez udziału środków zewnętrznych, jak dotacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Politechnika Warszawska ma w swoich zasobach wiele budynków. Większość to obiekty zabytkowe, niespełniające współczesnych wymogów technicznych i bezpieczeństwa. Niektóre z gmachów wymagają kompleksowych inwestycji, by zapewnić m.in. odpowiednie warunki prowadzenia dydaktyki i badań naukowych. Uczelnia konsekwentnie realizuje program rozwojowy i modernizacyjny posiadanych budynków, także dzięki pozyskiwanym środkom zewnętrznym. Przykładem są inwestycje prowadzone w Gmachu Nowej Kreślarni czy Gmachu Architektury, realizowane przy udziale środków z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rewitalizacja wraz z przebudową Gmachu Nowej Kreślarni

Gmach Nowej Kreślarni, siedziba Wydziału Transportu, został zbudowany w latach 1920-1922. W 1977 r. wpisano go do rejestru zabytków. Przez te wszystkie lata w budynku przeprowadzono liczne remonty pomieszczeń, dachu czy wymianę części okien, jednak Gmach wymagał kompleksowych prac renowacyjnych. 

Inwestycja rozpoczęła się w 2018 r. Zaplanowano wykonanie przebudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania wskazanych pomieszczeń, instalację wentylacji z rekuperacją ciepła i klimatyzacji w pomieszczeniach dydaktycznych, termomodernizację polegającą m.in. na termo- i hydroizolacji przyziemia, wymianie okien i rewitalizacji elewacji. Docelowo, energochłonność obiektu ma być o ok. 15% niższa, a zmniejszenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej przyniesie ponad 15 tys. zł oszczędności rocznie.

Gmach Nowej Kreślarni w trakcie remontu, fot. Michał Krzyżanek

Celem inwestycji, oprócz doprowadzenia budynku do właściwego stanu technicznego w zakresie ogólnobudowlanym, bezpieczeństwa pożarowego i konserwatorskim, jest zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

W ubiegłych latach dobudowano od strony wewnętrznego kampusu PW, korzystając z funduszy strukturalnych UE, nowe skrzydło obiektu. W sposób kompleksowy uwzględniono potrzeby osób z niepełnosprawnościami, zarówno na zewnątrz budynku (pochylnia, podjazdy dla wózków, miejsca na parkingu w pobliżu wejścia), jak i w jego wnętrzu (m.in. windy, wyposażenie łazienek, posadzki poszczególnych kondygnacji na jednym poziomie, oznakowanie pomieszczeń napisami w alfabecie Braille’a).

Nowe skrzydło jest połączone z zabytkowym Gmachem Nowej Kreślarni za pomocą łącznika. Niestety takiego połączenia nie ma na III piętrze obu części, dlatego ta kondygnacja pozostawała niedostępna dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. W ramach inwestycji zaplanowano montaż podnośnika przy schodach między II a III piętrem zabytkowego Gmachu Nowej Kreślarni, który umożliwi im dostęp na III piętro.

Elewacja Gmachu Nowej Kreślarni przed i po remoncie, fot. Michał Krzyżanek

- Realizacja inwestycji nie byłaby możliwa bez przychylności władz Uczelni, wsparcia Kanclerza, dużego zaangażowania pracowników Działu Przygotowania Inwestycji i Remontów oraz Działu Nadzoru Inwestorskiego - mówi prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, Dziekan Wydziału Transportu PW.

Elewacja Gmachu Nowej Kreślarni, fot. Michał Krzyżanek

Wartość całej inwestycji to ponad 8 mln zł, prawie 3,5 mln zł pochodzi ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. - Rola Ministerstwa w realizacji inwestycji jest ogromna. Bez przyznanych środków trudno byłoby ją rozpocząć - podkreśla prof. Marianna Jacyna.

Gmach Nowej Kreślarni przed i po remoncie - widok od strony ul. Koszykowej, fot. Michał Krzyżanek

Planowany termin zakończenia prac to koniec 2022 r.

Rewaloryzacja wraz z przebudową Gmachu Architektury

Gmach Architektury, znajdujący się u zbiegu ulic Koszykowej i Lwowskiej, powstał na początku XX wieku i jest jednym z najbardziej wartościowych budynków Politechniki Warszawskiej - o wysokich walorach historycznych i kulturowych. W 1969 r. został wpisany do rejestru zabytków.

Ponad 100-letni Gmach nie doczekał się na przestrzeni ostatnich kilku dekad kompleksowej modernizacji. Był w średnim, a miejscami złym stanie technicznym, wymuszającym m.in. doraźne zabezpieczenia pokrycia dachu (z dachówki ceramicznej) i elewacji (gzymsów) - z uwagi na fakt, iż spadające dachówki, a także odspajający się i odpadający tynk od strony ulicy Lwowskiej i Koszykowej stanowiły zagrożenie dla przechodniów i użytkowników obiektu.

Prace rewaloryzacyjne rozpoczęły się w 2016 r. Zainstalowano wówczas instalację wentylacji i klimatyzacji w trzech salach audytoryjnych, a także zmodernizowano je. Wykonano termomodernizację dachu i stropu nad częścią centralną budynku, co umożliwiło prowadzenie zajęć w sali im. Stefana Bryły, która przez kilka lat była wyłączona z procesu kształcenia.

Sala im. Stefana Bryły oraz sala audytoryjna w trakcie i po remoncie, fot. Wydział Architektury PW, zdjęcie Sali im. Stefana Bryły po remoncie fot. dr inż. arch. Krzysztof Koszewski

Od 2018 r. realizowany jest drugi etap rewaloryzacji Gmachu Architektury. Celem inwestycji jest przebudowa i kompleksowa termomodernizacja obiektu tak, by w efekcie zmniejszyć koszty jego eksploatacji i doprowadzić budynek do właściwego stanu technicznego, zarówno pod względem ogólnobudowlanym, konserwatorskim, jak i bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podniesienie wartości budynku i jego walorów estetycznych.

Elewacja zachodnia Gmachu Architektury, skrzydło boczne od strony ul. Lwowskiej - po remoncie, fot. dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. Uczelni, Dziekan Wydziału Architektury PW

Istotnym elementem prac jest przywrócenie właściwego stanu technicznego i funkcjonalności elewacji Gmachu Architektury - poprzez poddanie jej termomodernizacji. Polega ona na osuszeniu, odgrzybieniu, hydrofobizacji ścian, a także robotach elewacyjnych w zakresie prac tynkarskich, sztukatorskich i malarskich.

Elewacja wschodnia i południowa Gmachu Architektury od strony podwórza po remoncie, fot. dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. Uczelni, Dziekan Wydziału Architektury PW

Niestety, w grudniu 2019 r., zanim remont elewacji został zakończony, fasada budynku od strony ul. Koszykowej i częściowo od ul. Lwowskiej została zniszczona. Do dewastacji doszło w wyjątkowo złym momencie, pomiędzy etapami prac - jeszcze przed położeniem warstwy zabezpieczającej tj. powłoki antygraffiti, uniemożliwiającej zabrudzenie elewacji. Napisy wykonane przez wandali zostały niezwłocznie usunięte.

W ramach inwestycji w Gmachu Architektury wstawiono ponad 150 nowych okien, a prawie 100 zabytkowych poddano modernizacji. Nieszczelności w zakresie stolarki okiennej powodowały dodatkowe duże straty ciepła i zwiększały znacznie koszty eksploatacji budynku. Docelowo, w wyniku inwestycji, energochłonność obiektu ma być o ok. 20% niższa, a zmniejszenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej ma przynieść ok. 80 tys. zł oszczędności rocznie.

W kolejnych latach w ramach zadania termomodernizacyjnego zaplanowano m.in. wykonanie instalacji wentylacji z rekuperacją ciepła i instalacji klimatyzacji wraz z modernizacją 24 sal dydaktycznych.

Wartość kosztorysowa inwestycji to 14,5 mln zł, z czego prawie 2 mln zł pochodzi ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pozyskanych dzięki staraniom przede wszystkim  pionu kanclerskiego oraz władz Wydziału.

- Społeczność i władze Wydziału doceniają fakt, że gmach przy ul. Koszykowej odzyskuje dawny blask. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia Ministerstwa, wspólnoty Uczelni i harmonijnej współpracy z Biurem Kanclerza. Liczymy, że rozpoczęte prace będą kontynuowane i doprowadzą w przyszłości do pełnej rewaloryzacji - mówi dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. Uczelni, Dziekan Wydziału Architektury PW.

Planowany termin zakończenia inwestycji to IV kwartał 2022 r.

Zdjęcia: Gmach Nowej Kreślarni - fot. Michał Krzyżanek, Gmach Architektury - fot. Wydział Architektury PW,
 fot. dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. Uczelni, Dziekan Wydziału Architektury PW
Opracowanie: Bartosz Matejko/Biuletyn PW