Politechnika Warszawska w gronie Uniwersytetów Europejskich

Konsorcjum ENHANCE, które tworzy m.in. Politechnika Warszawska, jest jednym z beneficjentów konkursu Komisji Europejskiej „Uniwersytety Europejskie”. W ciągu najbliższych trzech lat konsorcjum otrzyma 5 mln euro na rozwój współpracy.

9 lipca 2020 r. Komisja Europejska ogłosiła wyniki drugiego konkursu „Uniwersytety Europejskie”. Z 62 zgłoszonych wniosków wybrała 24 konsorcja, w skład których wchodzi 165 instytucji szkolnictwa wyższego z 26 państw członkowskich UE oraz innych krajów uczestniczących w Programie Erasmus+. Dołączą one do 17 konsorcjów wyłonionych w pierwszym konkursie w 2019 r.

W gronie laureatów znalazło się konsorcjum ENHANCE (European Universities of Technology Alliance) składające się z 7 uczelni technicznych: Politechniki w Berlinie (lider konsorcjum), Politechniki Warszawskiej, RWTH w Aachen, Uniwersytetu Technicznego Chalmersa w Göteborgu, Norweskiego Uniwersytetu Naukowo-Technicznego w Trondheim, Politechniki w Mediolanie i Politechniki w Walencji.

Rektorzy uczelni działających w konsorcjum ENHANCE

Na uczelniach tworzących konsorcjum ENHANCE kształci się łącznie ok. 245 000 studentów, a w ciągu ostatnich pięciu lat w programach wymiany uczestniczyło ponad 4400 studentów i pracowników.

Konsorcjum ma na celu: dążenie do osiągnięcia statusu wysokiej klasy jednostek badawczych, wprowadzenie na szeroką skalę innowacyjnych metod kształcenia, uelastycznienie oferty dla studentów, doktorantów, kadry naukowej i administracyjnej oraz ograniczenie barier biurokratycznych.

Plan zakłada wykorzystanie trzyletniego finansowania, które wyniesie 5 mln euro, na stworzenie systemu ułatwiającego mobilność społeczności akademickiej na wszystkich uczelniach konsorcjum. Oznacza to m.in. ułatwienie studentom wyboru programów studiów z oferty każdej uczelni partnerskiej z gwarancją wzajemnego uznania efektów uczenia się.

Studenci będą mogli skorzystać z internetowych kursów przygotowanych przez uczelnie partnerskie, tworzyć międzynarodowe grupy projektowe współpracujące online, a także uczestniczyć w warsztatach i szkołach letnich.

Ważnym elementem strategii konsorcjum jest nacisk na kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia, a także wykorzystywanie wiedzy i nowoczesnych technologii z myślą o korzyściach, jakie mogą one przynieść społeczeństwom.

Szczególną rolę w przygotowaniu wniosku ze strony Politechniki Warszawskiej odegrali: dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Grzegorz Robak i prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski. Pracujący pod ich kierunkiem zespół z dużym udziałem studentów PW wniósł ogromny wkład w ostateczny kształt wniosku i bez wątpienia przyczynił się do jego sukcesu. W spotkaniach dotyczących strategii projektu ENHANCE Politechnikę Warszawską reprezentował Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Rajmund Bacewicz.

Działania w ramach konsorcjum pozostają w ścisłym związku z planem realizacji projektu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza” w Politechnice Warszawskiej.

Uniwersytety Europejskie

Komisja Europejska zaproponowała przywódcom Unii Europejskiej inicjatywę dotyczącą Uniwersytetów Europejskich przed szczytem społecznym w Göteborgu w listopadzie 2017 r. jako część ogólnej wizji utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r. Rada Europejska zatwierdziła tę inicjatywę w grudniu 2017 r. Koncepcja „Uniwersytetów Europejskich” została opracowana pod kierunkiem Komisji Europejskiej, w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, instytucjami szkolnictwa wyższego i organizacjami studenckimi.

Uniwersytety Europejskie to rodzaj ponadnarodowego sojuszu instytucji szkolnictwa wyższego z całej UE. Utworzą one podstawową sieć uczelni na terytorium Unii umożliwiającą studentom uzyskiwanie stopni poprzez łączenie studiów w kilku krajach UE i przyczyniającą się do rozwoju międzynarodowej konkurencyjności uczelni europejskich. Łączy je długoterminowa strategia w obszarze kształcenia, promocja europejskich wartości oraz wzmacnianie europejskiej tożsamości.

Strona internetowa konsorcjum ENHANCE dostępna jest TUTAJ>>

Powiązany materiał:
Politechnika Warszawska z bardzo wysoką oceną w konkursie Unii Europejskiej „Uniwersytety Europejskie”