Porozumienie o współpracy z WARTER POLYMERS

16 czerwca 2020 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a spółką WARTER POLYMERS. Porozumienie ze strony Uczelni podpisał Prorektor ds. Filii w Płocku - prof. Janusz Zieliński, ze strony spółki WARTER POLYMERS Prezes Zarządu - Piotr Staniszewski.

Celem porozumienia będzie podejmowanie działań w zakresie: wzbogacania procesu dydaktycznego studentów, w tym wykonywania prac dyplomowych, pobudzania aktywności innowacyjnej i doskonalenia zawodowego swojej kadry, transferu wiedzy do praktyki gospodarczej oraz promocji osiągnięć w obszarze nauki, wdrożeń i innowacji. Współpraca o charakterze naukowo-badawczym i eksperckim dotyczyć będzie zwłaszcza obszarów: technologii chemicznej, mechaniki i budowy maszyn oraz inżynierii środowiska.

Współpraca obejmuje również zakres: przeprowadzania szkoleń, sympozjów i seminariów, udzielania konsultacji naukowych, realizacji prac doktorskich z wybranych tematów badawczych zaproponowanych przez spółkę, rekomendowania kandydatów spośród studentów Politechniki do pracy na zlecenie spółki, organizowania praktyk i staży studenckich dla studentów Politechniki, promowania studentów Politechniki prezentujących najlepsze przygotowanie zawodowe i innowacyjne osiągnięcia naukowe, wspierania działalności naukowo-badawczej kadry związanej z profilem produkcji spółki, udostępniania aparatury analitycznej do celów szkoleniowych.

Źródło: Politechnika Warszawska Filia w Płocku