Prof. Krzysztof Zaremba Rektorem Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024

Podczas posiedzenia wyborczego, które odbyło się 25 czerwca 2020 r., Kolegium Elektorów wybrało prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Zarembę na funkcję Rektora Politechniki Warszawskiej na kadencję 2020-2024.

O funkcję Rektora Politechniki Warszawskiej na kadencję 2020-2024 ubiegało się dwóch kandydatów: prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba oraz prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek. W głosowaniu Kolegium Elektorów, wyłonionego ze wspólnoty akademickiej, prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba otrzymał 71 głosów. Na ogólną liczbę 115 elektorów na posiedzeniu wyborczym wszyscy byli obecni. Wszystkie oddane głosy były ważne.

Fotogaleria wyborów Rektora Politechniki Warszawskiej

Podczas zebrania przedwyborczego, które odbyło się 23 czerwca 2020 r. i miało formę wideokonferencji, kandydaci na funkcję Rektora PW zaprezentowali swoje programy wyborcze. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba za najważniejsze cele uznał m.in.:

  • osiągnięcie pozycji wiodącego w regionie ośrodka, wnoszącego odkrywczy wkład w wiedzę i kształtującego trendy rozwoju technologii jutra;
  • poprawę skuteczności mechanizmów wspierania jakości kształcenia;
  • integrację i upowszechnienie metod cyfrowego wsparcia dydaktyki, zarówno w sferze merytorycznej, jak i administracyjnej;
  • usprawnienie bieżącego funkcjonowania Uczelni;
  • stworzenie warunków dla silniejszego wykorzystania ogólnych i tworzenia własnych, politechnicznych systemów stypendialnych i pomocowych;
  • opracowanie ambitnej i kreującej nowe standardy techniczne wizji rozwoju przestrzennego Politechniki przy kontynuacji bieżących działań podnoszących jakość infrastruktury i komfort użytkowania.

- Kandyduję do godności Rektora Politechniki Warszawskiej, aby wzmocnić poczucie akademickiej wspólnoty, będące warunkiem realizacji wszystkich spodziewanych i niespodziewanych zadań, z którymi przyjdzie nam się w nadchodzącej kadencji zmierzyć - podkreślił w swoim programie prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba. 

Program wyborczy prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Zaremby dostępny jest TUTAJ>>

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba - Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW (w latach 2012-2016 i 2016-obecnie), były Kierownik Zakładu Elektroniki Jądrowej i Medycznej (2004-2016). Członek zespołu przygotowującego wniosek o przyznanie Politechnice Warszawskiej statusu Uczelni Badawczej (2018-2019).

Zainteresowania badawcze i konstrukcyjne prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Zaremby sytuują się na pograniczu elektroniki i fizyki - dotyczą elektroniki jądrowej, głównie konstrukcji detektorów promieniowania i systemów pomiarowych stosowanych w badaniach radiacyjnych. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba prowadzi także badania w obszarze inżynierii biomedycznej. Początkowo zajmował się medycznymi zastosowaniami rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej, później technikami obrazowania medycznego, a także zagadnieniami analizy danych w genomice i proteomice.

Jest autorem lub współautorem ponad 170 publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach indeksowanych w bazie Journal Citation Reports (JCR) Science Edition, a także kilkunastu raportów technicznych opublikowanych w ośrodkach zagranicznych. Jest autorem wielu ekspertyz. Kierował lub kieruje 24 projektami badawczymi, trzema projektami konstrukcyjno-wdrożeniowymi, brał też udział w 22 innych.

Więcej informacji dostępnych jest TUTAJ>> oraz na stronie www.krzysztofzaremba.pl.

Procedura wyborcza

Rektor Uczelni jest wybierany przez Kolegium Elektorów. Członkowie Kolegium to reprezentanci wszystkich grup wspólnoty akademickiej: nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, doktorantów i studentów. Elektorów wybiera oddzielnie każda z grup wspólnoty akademickiej na wydziale lub w okręgu wyborczym.

Kandydatów na funkcję Rektora zgłasza Rada Uczelni oraz co najmniej 7 członków Senatu. 11 marca 2020 r. do Uczelnianej Komisji Wyborczej wpłynęły z Rady Uczelni oraz od członków Senatu zgłoszenia kandydatur prof. dr. hab. inż. Władysława Wieczorka oraz prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Zaremby na funkcję Rektora PW na kadencję 2020-2024. Obaj wyrazili zgodę na kandydowanie. 5 czerwca 2020 r. Rada Uczelni oraz grupa 13 członków Senatu PW wskazała prof. dr. hab. inż. Władysława Wieczorka oraz prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Zarembę jako kandydatów na funkcję Rektora PW. Kandydatury były opiniowane przez Senat PW.

Zebranie przedwyborcze z kandydatami na funkcję Rektora odbyło się 23 czerwca 2020 r. w formie wideokonferencji. Wybory zostały przeprowadzone 25 czerwca 2020 r.

Kadencja Rektora Politechniki Warszawskiej trwa 4 lata i rozpoczyna się 1 września w roku wyborów, a kończy 31 sierpnia w roku, w którym upływa.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba - Rektor Elekt - zastąpi Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta, który sprawował tę funkcję w dwóch poprzednich kadencjach, tj. w latach 2012-2016 i 2016-2020.

Zdjęcia: Biuletyn PW