Pozostaną w naszej pamięci

Na przestrzeni lat 2013/2014 odeszło z naszego grona wiele znamienitych postaci życia akademickiego Politechniki Warszawskiej. Pamiętając o ich dokonaniach, przywołujemy sylwetki zmarłych inżynierów.

BAJON WIESŁAW (1930-2014)
Prof. dr inż. Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, Dyrektor Instytutu Transportu w latach 1978-1981 oraz 1984-1990, Kierownik Zakładów Teorii Konstrukcji i Niezawodności Urządzeń oraz Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych, Członek Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, współtwórca kierunku i dyscypliny naukowej Transport, wieloletni członek Senatu Politechniki Warszawskiej. Odznaczony Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Pochowany na Cmentarzu w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Cmentarna 19a, Kwatera 54.

BRODACKI JÓZEF (1926-2014)
Doc. dr inż. Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, konstruktor, wybitny specjalista techniki uzbrojenia, wieloletni zasłużony pracownik naukowo-badawczy Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Odznaczony Odznaką Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej.
Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach (D-3-29).

BRZOZOWSKI ZBIGNIEW (1933-2013)
Prof. dr hab. inż. Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, Prodziekan Wydziału w latach 1990-1996, Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej, Polimerów i Tworzyw Specjalnych, Specjalista z zakresu chemii i technologii polimerów. Wieloletni współpracownik  Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego.
Pochowany na Cmentarzu w Warszawie (Marysin Wawerski) przy ul. Korkowej 152, (VI B- 6-11).

EJMOCKI ZDZISŁAW (1930-2014)
Doc. dr hab. inż. Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, Dyrektor Instytutu Chemii Organicznej w latach 1987-1991, specjalista z dziedziny chemii i technologii związków biologicznie czynnych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.
Pochowany na Cmentarzu w Komorowie (Aleja A-B 8-1-40.42).

HENNEL JAN (1922-2014)
Prof. dr inż.  Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, Prodziekan Wydziału w latach 1971-1984, Zastępca Dyrektora Instytutu Technologii Elektronowej w latach 1970-1975, Kierownik Zakładu Lamp Elektronowych w latach 1970-1978, Kierownik Zakładu Przyrządów Elektronopromieniowych i Mikrofalowych, Kierownik Studium Doktoranckiego w latach 1984-1990,  Specjalista z dziedziny elektroniki, technologii elektronowej. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim (R-2-26).

JĘDRZEJEWSKA- ŚCIBAK TERESA (1934-2014)
Prof. dr hab. inż. Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, Prodziekan ds. Naukowych w latach 1973-75 i 1984-90, Wicedyrektor Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji w latach 1975-83, Kierownik Zakładu Wentylacji i Klimatyzacji. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Pochowana na Cmentarzu Powązkowskim (K-3-27).

KŁOSSOWSKI WIESŁAW (1921-2014)
Doc. dr inż. Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, Kierownik Zakładu Budowy Przyrządów Pomiarowych w latach 1965/66, Prodziekan ds. Dydaktyki w latach 1971/72 – 1974/75, Z-ca Dyrektora Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Miernictwa Elektrycznego w latach 1972-1973, Kierownik Zakładu Miernictwa Elektrycznego w latach 1973 – 1980.
Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim (45-4-31).

KOŹLAK WIESŁAW (1948-2013)
Dr Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Pełnił funkcje: Zastępcy Dyrektora Instytut Chemii; Kierownika Studiów Wieczorowych. Był członkiem Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii; członkiem Komisji Rady Wydziału; Sekretarzem Rady Wydziału. Odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi; Brązowym Krzyżem Zasługi; Medalem Komisji Edukacji Narodowej; Złotym Medalem za Długoletnią Służbę; Indywidualną Nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki; Nagrodą Prezesa PKN ORLEN S.A. oraz Nagrodami Rektora PW za: osiągnięcia dydaktyczne "Złota Kreda" i osiągnięcia naukowo-dydaktyczne.
Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

KOWALSKA HALINA
Mgr inż., wieloletni nauczyciel akademicki Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Była wybitnym specjalistą w dziedzinie budownictwa, zwłaszcza w zakresie konstrukcji żelbetowych.
Pochowana na Cmentarzu Rzymskokatolickim (Stary Cmentarz).

KULAS TADEUSZ (1941-2014)
Dr inż. Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Wieloletni nauczyciel akademicki, Odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi; Złotą Odznaką – Zasłużony dla Budownictwa; Złotą Odznaką – Zasłużony dla Oświaty; Złotą Odznaką Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa; Złotą Odznaką Naczelnej Organizacji Technicznej; Srebrną Odznaką Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; Brązowym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"; Nagrodą Ministra Infrastruktury. Zasłużony inżynier i rzeczoznawca budowlany.
Pochowany: Cmentarz w Strzegowie.

KWAŚNIEWSKI  LESŁAW (1961-2014)
Prof. dr hab. inż. Wydziału Inżynierii Lądowej, Kierownik Zakładu Mechaniki Teoretycznej i Mechaniki Nawierzchni Komunikacyjnych w Instytucie Dróg i Mostów, specjalista z dziedziny budownictwa.     
                                                                    
MAKOWSKI ANDRZEJ (1931-2013)
Prof. dr hab. inż. Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Dziekan Wydziału w latach 1984-1985, Prodziekan Wydziału w latach 1978-1984, Senator Politechniki Warszawskiej w latach 1981-1985, 1990-1993, wieloletni Przewodniczący Rady Naukowej Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego, współzałożyciel i wykładowca Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej, Redaktor Naczelny czasopism naukowych "Geodezja i Kartografia" i "Acta Poligraphica", Wiceprzewodniczący Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej (1994-2007). Kawaler medalu "Zasłużony dla Polskiej Poligrafii".
Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim (282-4-26). 

PACZKOWSKI ZDZISŁAW (1926-2013)
Doc. dr hab. Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, Prodziekan Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Prodziekan ds. Dydaktyki i Wychowania Wydziału Elektrycznego w roku akad. 1969/70, Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Elektrycznego w roku akad. 1970/71, wieloletni wykładowca i pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej, specjalista z zakresu fizyki ciała stałego.
Pochowany na Cmentarzu w Wilanowie.

PAWŁOWSKI JERZY (1932-2014)
Doc. dr Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, zasłużony pracownik dydaktyczny i naukowy Zakładu Układów Elektronicznych Instytutu Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, specjalista z dziedziny nieliniowych układów elektronicznych oraz teorii i praktyki układów generacyjnych.
Pochowany na Cmentarzu w Pruszkowie - Żbikowie.

ROGOWSKI TADEUSZ (1949-2014)
Mgr inż. Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki PW w latach 1989-2002, 2008-2013, zasłużony pracownik dydaktyczny Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej, Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego w latach 2005-2008, Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Kierownik Zespołu WARMAN w technologii ATM w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Pochowany na Cmentarzu w Pyrach (G-31-18).

TOKARZEWSKI JERZY (1946-2014)
Prof. dr hab. inż. Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, Kierownik Zakładu Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych w Instytucie Maszyn Elektrycznych, specjalista w dziedzinie automatyki i elektromechatroniki pojazdów samochodowych.
Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim (110-6-7).

WIŚNIEWSKI JERZY (1929-2014)
Prof. dr inż. arch. Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, Kierownik Podyplomowego Studium Architektury i Planowania Wsi w latach 1971-1976, Prodziekan ds. Nauczania Wydziału w latach 1981-1990, Z-ca Dyrektora Instytutu Architektury i Planowania Wsi, Kierownik Katedry Architektury i Planowania Wsi w latach 1995-1999. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Pochowany na Cmentarzu Północnym (Wólka Węglowa) (O-I-14. -3-17).

ZAKRZEWSKI JANUSZ (1931-2014)
Doc. dr inż. Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, nauczyciel akademicki, Zastępca dyrektora Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego, Kierownik Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, specjalista w zakresie technologii uzdatniania wody. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

W naszej pamięci pozostaną również:

Kowalski Ryszard, dr inż., starszy wykładowca Wydziału Geodezji i Kartografii PW,
Janik Zbigniew, mgr inż., starszy wykładowca Wydziału Transportu,
Panek Aleksander, dr inż., adiunkt Wydziału Inżynierii Środowiska,
Burzyńska-Szyszko Maja, dr inż., Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW.

Podobne materiały:

Obchody Dnia Wszystkich Świętych w PW – terminarz uroczystości
Redagujemy profesorskie biogramy. Włącz się!
Ostatni akord. Pożegnanie Jana Ekiera
Pożegnanie prof. Teresy Jędrzejewskiej-Ścibak
Wspomnienie o mgr inż. Tadeuszu Rogowskim

Opracowano na podstawie zestawienia Elżbiety Borysowicz z Muzeum PW